Trump tells his supporters to become poll watchers with a baseless claim about fraud at voting locations – CNN: https://edition.cnn.com/2020/09/08/politics/donald-trump-poll-watchers-north-carolina/index.html

Trump’s promotion of armed militias risks stoking civil war | Trudy Rubin – The Philadelphia Inquirer: https://www.inquirer.com/opinion/kenosha-trump-kyle-rittenhouse-portland-antifa-20200901.html

Voter intimidation – ACLU: https://www.aclu.org/sites/default/files/field_pdf_file/kyr-voterintimidation-v03.pdf

Brennan Center for Justice: https://www.brennancenter.org

Selma to Montgomery March – HISTORY.COM EDITORS: https://www.history.com/topics/black-history/selma-montgomery-march

With election cybersecurity experts in short supply, some states call in the National Guard – NBC News: https://www.nbcnews.com/tech/security/election-cybersecurity-experts-short-supply-some-states-call-national-guard-n1238893

The National Guard can help us avoid an election catastrophe this November – Roll Call: https://www.rollcall.com/2020/08/28/the-national-guard-can-help-us-avoid-an-election-catastrophe-this-november/

Expert compares Trump’s politics to fascism: https://youtu.be/c4MTns3MyxQ

Trump: Americans Who Died in War Are ‘Losers’ and ‘Suckers’: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-americans-who-died-at-war-are-losers-and-suckers/615997/

Retired Generel CRUSHES Donald Trump For Calling Fallen Soldiers “Losers”: youtu.be/uWmrRpp9MFA

Trump’s tweet and fascism: https://english.elpais.com/opinion/2020-08-14/trumps-tweet-and-fascism.html?ssm=TW_CC

American Fascism: It Has Happened Here: https://www.nybooks.com/daily/2020/06/22/american-fascism-it-has-happened-here/

Prisonners of wars: https://youtu.be/c_6MGxvSaAY

Conservative: https://youtu.be/tlmHVtVIJdU

Gebruik deepL om te vertalen wanneer nodig

Rode sjaals tegen gele vesten in Frankrijk of White Supremacists tegen liberalen in de Verenigde Staten. Dit zijn twee actuele voorbeelden van een patroon dat zich door de geschiedenis heen herhaalt.

Wanneer de autoritaire macht zich zo bedreigd voelt dat ze denkt dat haar politie niet meer genoeg zal zijn, mobiliseert ze een deel van haar bevolking in een reactionaire groep om de rebellen te terroriseren. De geschiedenis leert ons ook dat het succes van de rebellen niet vaak voorkomt, maar sterk wordt ondersteund door de volgende acties:

Het belang van de opkomst van reactionaire groepen niet bagatelliseren
Verdraag nooit hun antidemocratische taalelementen
Streven naar een korte actie, van enkele maanden, gericht op de economische belangen van de financiers van de macht
Stelselmatig de fouten van het regime en hun milities aan de kaak stellen. Reactieleden zullen verdeeld zijn en zullen meer moeite hebben om zichzelf ervan te overtuigen dat ze een rechtvaardige zaak verdedigen.
Streven naar een democratische en anticorruptiedoelstelling. Het vooruitzicht van een vrijgemaakte nationale markt kan ertoe leiden dat andere landen afzien van autoritaire regeringen of zelfs van propaganda voor rebellen.

In augustus 1921 vielen de politie, het leger en de stakingsbrekers (geel) de 10.000 rode sjaals (roodnek) aan die hun afschuwelijke werkomstandigheden in de kolenmijnen aan de kaak stelden: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Blair_Mountain.

We zijn er trots op dat we ‘rednecks’ zijn. Het is tijd om die term terug te eisen: https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/14/redneck-pride-west-virginia-protests-strikes?CMP=share_btn_tw

In december 2018 lanceerde Emmanuel Macron, of zijn aanhangers, de rode sjaalbeweging om gele vesten tegen te gaan: https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/29/une-marche-de-soutien-a-macron-prevue-a-paris-le-27-janvier_a_23629212/

In 2014, rood ondersteunt de Thaise regering ook afgeslacht burgers in het geel: https://www.rtl.fr/actu/international/thailande-bilan-des-violences-a-bangkok-porte-a-deux-morts-et-45-blesses-7767489886

In de kleurenrevoluties is ook het gebruik van symbolen (paraplu’s in Hong Kong, druiven in Moldavië, tulpen in Kirgizië etc.) opgenomen. De geschiedenis laat zien dat het bijna altijd eindigde in het bloed van de rebellen of door het verraad van hun vertegenwoordigers die zich aansloten bij een coalitie van “nationale redding”: https://en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution

De burgeroorlogen in Oekraïne en Joegoslavië zijn na de interventie van de NAVO geëindigd met deals:

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Oekraïense_revolutie#21_februari

https://en.wikipedia.org/wiki/Dayton_Agreement

Het conflict is al ver gevorderd in de VS (rebellen bekend als “liberalen” en pro-Trump “White Supremacists”). Liberalen worden statistisch gezien strenger gestraft voor hun protesten en hebben minder gebruiksgemak van wapens. https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-charlottesville-arrests-white-supremacy_us_5bbcaf13e4b028e1fe41b345

De huidige aanpak heeft de neiging om de strijd tegen de “White Supremacists” op te voeren: https://www.sapiens.org/culture/charlottesville-violence-lessons/

Om succesvol te zijn, moeten pro-democratieactivisten rekening houden met de leercapaciteiten van autoritaire staten en voortdurend vernieuwend zijn in hun strategische keuzes.

De onderzoekers presenteren een lange lijst van factoren die hebben geleid tot de omverwerping van autoritaire regimes in Servië, Georgië, Kirgizië en Oekraïne. Het succes van de kleurenrevolutie wordt bepaald door het bestaan van factoren zoals:

Uitbuiting van scheidslijnen tussen de dwangmiddelen van het regime
Het samenbrengen van ontevreden zakenmensen die bereid en in staat waren om financiële, logistieke en mediaondersteuning te bieden aan de oppositie.
Hebben een pro-democratisch kapitaal
Maak de heersende elites impopulair
Jongeren betrekken
Initiëren van een buitenlandse interventie
Universiteit van Fribourg (CH): http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/42821_182433.pdf

Nog een ander onderzoek om aan te tonen dat succesvolle kleurenrevoluties actief ondersteund worden door buitenlandse landen of NAVO-achtige allianties, omdat zij economisch kunnen profiteren van de democratisering van het land om hun economische kampioenen te plaatsen. Voorbeeld: Japan financiert de ILO omdat het bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in China en daarmee de prijzen van hun directe concurrent verhoogt: https://www.opendemocracy.net/globalization-institutions_government/colour_revolutions_3196.jsp.

Een zeer uitgebreide studie van de Universiteit van Denver op wereldschaal. “Het uitbuiten van hun divisies met behulp van Shame is het meest effectieve middel om gewapende pro-regeringsgroepen tegen te houden”: https://www.youtube.com/watch?v=nka8OZnPWOU.

Hun website gewijd aan het gebruik van rebellen over de hele wereld: https://www.nonviolent-conflict.org/

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://youtu.be/McWcQIJdORA


Pétition à l’ONU conformément à l’objectif de développement durable n°16 “paix, justice et institutions fortes” (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ …), pour le Référendum d’Initiative populaire: signez ici: http://chng.it/TXCknMhm et transmettez-la à vos amis.


L’ONU interdit à la France l’usage des grenades et lanceurs de balles car cette violence d’Etat dissuade les gens de manifester pacifiquement.
Rights of ‘gilets jaunes’ protesters in France, ‘disproportionately curtailed’, say UN independent experts | UN News
https://news.un.org/en/story/2019/02/1032741

Red scarves against yellow vests in France or White Supremacists against Liberals in the United States. These are two current examples of a pattern that is repeated throughout history.

When the authoritarian power feels so threatened that it thinks its police will no longer be enough, it mobilizes part of its population in a reactionary group to terrorize the rebels. History also tells us that the success of rebels is infrequent, but strongly supported by the following actions:

Do not minimize the importance of the emergence of reactionary groups
Never tolerate their anti-democratic language elements
Aim for a short action, lasting a few months, aimed at the economic interests of the financiers of power
Systematically denounce the faults of the regime and their militia. Reactionaries will be divided and will have more difficulty convincing themselves that they are defending a just cause
Aim for a democratic and anti-corruption objective. The prospect of an unlocked national market may lead other countries to abandon authoritarian government or even to propaganda for rebels

In August 1921, the police, the army and strikebreakers (yellow) assaulted the 10,000 red scarves (redneck) who denounced their horrible working conditions in the coal mines: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Blair_Mountain

We are proud to be ‘rednecks’. It’s time to reclaim that term – The Guardian: https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/14/redneck-pride-west-virginia-protests-strikes?CMP=share_btn_tw

December 2018, Emmanuel Macron, or his supporters, launched the red scarf movement to counter yellow vests: https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/29/une-marche-de-soutien-a-macron-prevue-a-paris-le-27-janvier_a_23629212/

In 2014, reds supporting the Thai government also massacred citizens in yellow: https://www.rtl.fr/actu/international/thailande-bilan-des-violences-a-bangkok-porte-a-deux-morts-et-45-blesses-7767489886

In the colour revolutions are also included the use of symbols (umbrellas in Hong Kong, grapes in Moldova, tulips in Kyrgyzstan etc.) History shows that almost all the time it ended in the blood of the rebels or by the betrayal of their representatives who joined a coalition of “national salvation”: https://en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution

The civil conflicts in Ukraine and Yugoslavia ended with deals following NATO’s intervention:

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Ukrainian_revolution#21_February

https://en.wikipedia.org/wiki/Dayton_Agreement

The conflict is already well advanced in the US (rebels known as “Liberals” and pro-Trump “White Supremacists”). Liberals are statistically punished more harshly for their protests and have less ease of use of weapons. : https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-charlottesville-arrests-white-supremacy_us_5bbcaf13e4b028e1fe41b345

The current approach tends to intensify the fight against the “White Supremacists”: https://www.sapiens.org/culture/charlottesville-violence-lessons/

To be successful, pro-democracy activists must take into account the learning capacities of authoritarian states and be constantly innovative in their strategic choices.

The researchers present a long list of factors that led to the overthrow of authoritarian regimes in Serbia, Georgia, Kyrgyzstan and Ukraine. The success of the colour revolution is determined by the existence of factors such as:

Exploiting divisions between the coercive forces of the regime
Bring together dissatisfied business people who were willing and able to provide financial, logistical and media support to the opposition
Have a pro-democracy capital
Make the ruling elites unpopular
Engaging youth
Initiate a foreign intervention
University of Fribourg (CH): http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/42821_182433.pdf

Yet another study to show that successful colour revolutions have been actively supported by foreign countries or NATO-type alliances because they can benefit economically from the democratization of the country to place their economic champions. Example: Japan finances the ILO because it contributes to improving working conditions in China and thus increasing the prices of their direct competitor: https://www.opendemocracy.net/globalization-institutions_government/colour_revolutions_3196.jsp

A very comprehensive study of the University of Denver on a global scale. “Exploiting their divisions using Shame is the most effective mean to stop armed pro-government groups”: https://www.youtube.com/watch?v=nka8OZnPWOU

Their website dedicated to the use of rebels around the world: https://www.nonviolent-conflict.org/


Petition to the UN for the Popular Initiative Referendum in accordance with Sustainable Development Goal 16 “Peace, justice and strong institutions” (https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16), for the referendum on the Citizenship Initiative: sign here: http://chng.it/TXCknMhm via Change and pass on to your friends 🙂


Use DeepL to translate when necessary


 L’ONU interdit à la France l’usage des grenades et lanceurs de balles car cette violence d’Etat dissuade les gens de manifester pacifiquement.

Rights of ‘gilets jaunes’ protesters in France, ‘disproportionately curtailed’, say UN independent experts | UN News : https://news.un.org/en/story/2019/02/1032741

Foulards rouges contre gilets jaunes en France ou White Supremacists contre Liberals aux Etats Unis. Ce sont deux exemples actuels d’un schéma qui se répète dans l’histoire.

Quand le pouvoir autoritaire se sent en danger au point qu’il pense que sa police ne suffira plus, il mobilise une partie de sa population en groupe réactionnaire pour terroriser les rebelles. L’histoire nous apprends aussi que le succès des rebelles est peu fréquent, mais fortement favorisé par les actions suivantes:

 • Ne pas minimiser l’importance de l’apparition des groupes réactionnaires
 • Ne jamais tolérer leurs éléments de language anti-démocratique
 • Viser une action courte, de quelques mois, visant les intérêts économiques des financiers du pouvoir
 • Dénoncer systématiquement les fautes du régime et de leur milice. Les réactionnaires en seront divisés et auront plus de mal à se convaincre qu’ils défendent une juste cause
 • Viser un objectif démocratique et anti-corruption. La perspective d’un marché national non verrouillé peut inciter les autres pays à ne plus soutenir le gouvernement autoritaire voire à faire de la propagande pour les rebelles

Aout 1921, La police, l’armée et les briseurs de grèves (jaunes) donnent l’assault aux 10 000 foulards rouges (redneck)  qui dénonçaient leur conditions horribles de travail dans les mines de charbon: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Blair_Mountain

We are proud to be ‘rednecks’. It’s time to reclaim that term: https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/14/redneck-pride-west-virginia-protests-strikes?CMP=share_btn_tw

Decembre 2018, Emmanuel Macron, ou ses soutiens, lancent le mouvement des foulards rouges pour contrer les gilets jaunes: https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/29/une-marche-de-soutien-a-macron-prevue-a-paris-le-27-janvier_a_23629212/

En 2014, des rouges soutenant le gouvernement thaïlandais ont aussi massacré des citoyens en jaune: https://www.rtl.fr/actu/international/thailande-bilan-des-violences-a-bangkok-porte-a-deux-morts-et-45-blesses-7767489886

Dans les révolutions de couleur sont aussi inclus l’utilisation de symboles (les parapluies à Hong Kong, les raisins en Moldavie, tulipes au Kyrgyzstan etc.) L’histoire montre que presque tout le temps, cela s’est fini dans le sang des rebelles ou par la trahison de leurs représentants qui ont rejoint une coalition de “salut national” : https://en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution

Les conflits civil en Ukraine et Yougoslavie on pris fins avec des deals suite à l’intervention de l’OTAN:

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Ukrainian_revolution#21_February

https://en.wikipedia.org/wiki/Dayton_Agreement

Le conflit est déjà bien avancé aux US (rebelles dits “Liberals” et pro-Trump “White Supremacists”). Les Liberals sont statistiquement punis plus durement pour leur protestations et ont moins de facilité d’usage des armes. : https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-charlottesville-arrests-white-supremacy_us_5bbcaf13e4b028e1fe41b345

L’approche actuelle tend à intensifier le combat contre les “White Supremacists” : https://www.sapiens.org/culture/charlottesville-violence-lessons/

Pour réussir, les militants prodémocratiques doivent tenir compte des capacités d’apprentissage des États autoritaires et être constamment novateurs dans leurs choix stratégiques.

Les chercheurs présentent une longue liste de facteurs qui ont conduit au renversement des régimes autoritaires en Serbie, en Géorgie, au Kirghizstan et en Ukraine. Le succès de la révolution de la couleur est déterminé par l’existence de facteurs tels que :

 • Exploiter les divisions entre les forces coercitives du régime
 • Rassembler les gens d’affaires insatisfaits qui étaient disposés et capables de fournir un soutien financier, logistique et médiatique à l’opposition
 • Avoir une capitale pro-démocratique
 • Rendre les élites dirigeantes impopulaires
 • Mobiliser les jeunes
 • Déclencher une intervention étrangère

Université de Fribourg (CH): http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/42821_182433.pdf

Encore une étude pour montrer que les révolutions de couleur réussies ont été activement soutenues par des pays étrangers ou des alliances de type OTAN car ils peuvent bénéficier économiquement de la démocratisation du pays pour placer leurs champions économiques. Exemple : le Japon finance le BIT car il contribue à améliorer les conditions de travail en Chine et donc augmenter les prix de leur concurrent direct : https://www.opendemocracy.net/globalization-institutions_government/colour_revolutions_3196.jsp

Etude très complète de l’université de Denver à l’échelle mondiale. “Exploiting their divisions using Shame is the most effective mean to stop armed pro-government groups” : https://www.youtube.com/watch?v=nka8OZnPWOU

Leur site dédié à l’usage des rebelles du monde entier : https://www.nonviolent-conflict.org/


“Le meilleur savoir-faire n’est pas de gagner cent victoires dans cent batailles, mais plutôt de vaincre l’ennemi sans combattre” L’Art de la guerre de Sun Tzu


Pétition à l’ONU conformément à l’objectif de développement durable n°16 “paix, justice et institutions fortes” (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ …), pour le Référendum d’Initiative populaire: signez ici: http://chng.it/TXCknMhm et transmettez-la à vos amis.

And that if this is the America we’re trying to save,
maybe, we need to ask ourselves,
Why?
Why save this America?
The America I want to save is the America we’ve never had.
It didn’t need
to end up like this.
And it still doesn’t.
Evil is a slow moving organism.
By the time it coalesces
into one giant terror,
it is too late.
We had spent too much time
trying to comfort ourselves
with the belief
that the Constitution
would save us.
Elections would save us.
The special prosecutor
would save us.
Impeachment would save us.
We kept hoping,
but it was that hope
that killed us.
Hope was wishful
and passive
and comforting.
We didn’t need comfort.
We needed action.
And sometimes, I guess
it takes a Donald Trump
to make us wake up and realize
that what we need to do
is to acknowledge
that we have to get rid of
the whole rotten system
that gave us Trump.
And to realize that now,
right now, our time is up.
We need to act immediately

Fahrenheit 11/9, Michael Moore

image

L’ONU interdit à la France l’usage des grenades et lanceurs de balles car cette violence d’Etat dissuade les gens de manifester pacifiquement.

Rights of ‘gilets jaunes’ protesters in France, ‘disproportionately curtailed’, say UN independent experts | UN News : https://news.un.org/en/story/2019/02/1032741

Dans l’ombre de Trump

Elections – The Electoral College Was Designed To Prevent Trump. You Can Make This Happen – The Huffington Post: https://www.huffingtonpost.com/douglas-anthony-cooper/the-electoral-college-was_b_12897066.html

Elections – What has happened – Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote – Academy of science: http://www.pnas.org/content/early/2018/04/18/1718155115

Elections – Recounting a day of rage, hate, violence and death – How a rally of white nationalists and supremacists at the University of Virginia turned into a “tragic, tragic weekend.” – Washington Post: https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/local/charlottesville-timeline/?utm_term=.55cd0e3906a2

“Ambition must be made to counteract ambition” – Checks and balances – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Federalist_No._51

Justice – What is done with efficiency – Special Counsel investigation – Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Counsel_investigation_(2017–present)

Justice – Over 100 Charges, 19 People and 3 Companies: The Mueller Inquiry, Explained – NY Times : https://www.nytimes.com/2018/02/23/us/politics/mueller-investigation-charges.html

Justice – A Higher Loyalty by James Comey – review – The Guardian : https://www.theguardian.com/books/2018/apr/22/a-higher-loyalty-truth-lies-and-leadership-by-james-comey-book-review

Pays alliés – Head of states and International Organisations should react more clearly when Donald Trump Withdraw the United States from international treaties such as the Paris agreement on Climate, NAFTA, UNESCO or the Iran peace treaty.

Pays alliés – Donald Trump, Dealbreaker – The Atlantic: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/donald-trump-dealbreaker/542730/

Medias – John Oliver’s ‘Donald Drumpf’ jokes play on the same ugly xenophobia Trump does – Washington post : https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/03/03/john-olivers-donald-drumpf-jokes-play-on-the-same-ugly-xenophobia-trump-does/?noredirect=on&utm_term=.d5f0dc616653

Medias – What has been done in the past – All President’s men – Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/All_the_President%27s_Men_(film)

What I learned investigating Nixon, and why it matters now – Bob Woodward – TedXMidAtlantic: https://youtu.be/sPQETCpI-dw

Trump’s shadows

Elections – The Electoral College Was Designed To Prevent Trump. You Can Make This Happen – The Huffington Post: https://www.huffingtonpost.com/douglas-anthony-cooper/the-electoral-college-was_b_12897066.html

Elections – What has happened – Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote – Academy of science: http://www.pnas.org/content/early/2018/04/18/1718155115

Elections – Recounting a day of rage, hate, violence and death – How a rally of white nationalists and supremacists at the University of Virginia turned into a “tragic, tragic weekend.” – Washington Post: https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/local/charlottesville-timeline/?utm_term=.55cd0e3906a2

“Ambition must be made to counteract ambition” – Checks and balances – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Federalist_No._51

Justice – What is done with efficiency – Special Counsel investigation – Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Counsel_investigation_(2017–present)

Justice – Over 100 Charges, 19 People and 3 Companies: The Mueller Inquiry, Explained – NY Times : https://www.nytimes.com/2018/02/23/us/politics/mueller-investigation-charges.html

Justice – A Higher Loyalty by James Comey – review – The Guardian : https://www.theguardian.com/books/2018/apr/22/a-higher-loyalty-truth-lies-and-leadership-by-james-comey-book-review

Allied countries – Head of states and International Organisations should react more clearly when Donald Trump Withdraw the United States from international treaties such as the Paris agreement on Climate, NAFTA, UNESCO or the Iran peace treaty.

Allied countries – Donald Trump, Dealbreaker – The Atlantic: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/donald-trump-dealbreaker/542730/

Media – John Oliver’s ‘Donald Drumpf’ jokes play on the same ugly xenophobia Trump does – Washington post : https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/03/03/john-olivers-donald-drumpf-jokes-play-on-the-same-ugly-xenophobia-trump-does/?noredirect=on&utm_term=.d5f0dc616653

Media – What has been done in the past – All President’s men – Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/All_the_President%27s_Men_(film)

image

All the President’s Men 

Media – What I learned investigating Nixon, and why it matters now – Bob Woodward – TedXMidAtlantic: https://youtu.be/sPQETCpI-dw

Nos ancêtres les marrons

Il n’existe qu’une seule race: l’homo sapiens, soit l’intégralité de l’humanité.